Coraz mniej lekarzy w karetkach

- Od stycznia w rzeszowskim pogotowiu dyA?ury przestaje peA�niA� dwA?ch ginekologA?w, trzech lekarzy rodzinnych i torakochirurg (chirurg klatki piersiowej) - mA?wi Iwanna Demyda-MusiaA�. Fot. Anna Moraniec
– Od stycznia w rzeszowskim pogotowiu dyA?ury przestaje peA�niA� dwA?ch ginekologA?w, trzech lekarzy rodzinnych i torakochirurg (chirurg klatki piersiowej) – mA?wi Iwanna Demyda-MusiaA�. Fot. Anna Moraniec

PODKARPACIE. Od 1 stycznia zmieniajA� siA� przepisy dotyczA�ce lekarzy, ktA?rzy majA� uprawnienia do pracy w karetkach.

– SzeA�ciu lekarzy, ktA?rzy do tej pory mogli jeA?dziA� i jeA?dzili w karetce specjalistycznej jako lekarze systemu, od stycznia, zgodnie z ustawA� o paA�stwowym ratownictwie medycznym, nie bA�dzie mogA�o pracowaA�. Nie udaA�o nam siA� zwerbowaA� innych, bo ich po prostu nie ma – mA?wi lek. med. Iwanna Demyda-MusiaA�, z-ca dyrektora ds. lecznictwa w WojewA?dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

W projekcie zmiany ustawy o paA�stwowym ratownictwie medycznym pojawiA� siA� zapis, A?e do dnia 31.12.2020 r. lekarzem systemu bA�dzie mA?gA� byA� rA?wnieA? lekarz specjalista neurolog i kardiolog lub lekarz rezydent po 2. roku specjalizacji w ww. dziedzinach, to lekarze tych specjalizacji nie zgA�osili chA�ci pracy w zespoA�ach RM typu S, tA�umaczA�c siA� maA�ym doA�wiadczeniem w postA�powaniu z pacjentem w stanie nagA�ego zagroA?enia A?ycia, szczegA?lnie z pacjentami przy urazach wielonarzA�dowych.

– Dlatego zwrA?ciliA�my siA� z proA�bA� do wojewody o moA?liwoA�A� uruchomienia dwA?ch karetek podstawowych zamiast jednej specjalistycznej. Po przeprowadzeniu postulatowej zmiany bA�dziemy mogli wprowadziA� zwiA�kszonA� liczbA� zespoA�A?w w najbardziej obciA�A?onym wezwaniami przedziale godzinowym dnia, zapewniajA�c obywatelom pewniejszy dostA�p do fachowej pomocy – mA?wi dyrektor.

Lekarzem systemu jest lekarz, ktA?ry ma tytuA� specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, oraz lekarz, ktA?ry ukoA�czyA� co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej. MoA?e nim byA� rA?wnieA? lekarz posiadajA�cy specjalizacjA�/tytuA� specjalisty (lub ukoA�czyA� co najmniej drugi rok specjalizacji) w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorA?b wewnA�trznych, chirurgii ogA?lnej, chirurgii dzieciA�cej, ortopedii i traumatologii narzA�du ruchu, ortopedii i traumatologii dzieciA�cej lub pediatrii; ktA?ry przepracowaA� 3000 godzin jako lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub na izbie przyjA�A� szpitala pod warunkiem, A?e lekarz ten rozpocznie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r. A takich na Podkarpaciu po prostu nie ma.

Ubytek 6 lekarzy to spory problem dla WSPR. – Spowoduje to i tak juA? bardzo znaczA�ce braki w obsadzie lekarskiej. BiorA�c pod uwagA�, A?e A�rednia liczba dyA?urA?w przypadajA�ca na lekarza to ok 5 w ciA�gu miesiA�ca, wiA�c od nowego roku nie bA�dziemy mieA� moA?liwoA�ci obsadzenia dyA?urami praktycznie caA�ego miesiA�ca – przyznaje.

Anna Moraniec