Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – jak je uzyskać

Fot. Mat. prasowe

Refundacja NFZ sprzętu rehabilitacyjnego przysługuje każdemu, kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS. Dopłatę do zakupu urządzeń można uzyskać również ze środków PFRON w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Dowiedz się, jakich formalności należy dopełnić, by otrzymać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.

Jak uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego?
Aby otrzymać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup wybranego sprzętu (np. łóżka rehabilitacyjnego) należy uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (rodzinnego, specjalisty albo felczera). Co ważne, zlecenie należy potwierdzić udając się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ z dowodem osobistym. Z poświadczonym dokumentem można odwiedzić sklep medyczny albo siedzibę producenta, czyli świadczeniodawców mających podpisaną umowę z NFZ. Tam należy zrealizować zlecenie. Jeśli cena sprzętu rehabilitacyjnego przekracza limit, do którego jego zakup jest refundowany, kupujący pokrywa różnicę z własnych środków.

Dofinansowanie ze środków PFRON
Nierzadko zdarza się, że osoby niepełnosprawne mają problem ze sfinansowaniem udziału własnego przy zakupie niezbędnych im sprzętów. Z myślą o takich przypadkach przewidziano możliwość ubiegania się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCR) o dofinansowanie do zakupu potrzebnych urządzeń. Pomoc finansowana jest ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie i wysokości maksymalnych kwot należy sprawdzić w PCPR właściwym swojemu miejscu zamieszkania.

Różne PCPRy ustalają niekiedy dodatkowe kryteria. Wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego można składać przez cały rok w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Druki są dostępne do pobrania w placówkach oraz w wersji elektronicznej ze strony PCPR.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON?
Należy wiedzieć, że o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają szansę ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i które dokonały zakupu przedmiotów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i środków pomocniczych na wniosek lekarza, a także otrzymały dofinansowanie na ten cel z NFZ. Co istotne, średni miesięczny dochód, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Limity kwot są uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, podawanej przez Główny Urząd Statystyczny, dlatego ulegają zmianom. Aktualne kwoty można znaleźć stronach internetowych PCPR albo na portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast decyzje jaki sprzęt wybrać pomogą podjąć pracownicy sklepów medycznych. Warto sprawdzić oferty sklepów internetowych np. GAMAREHA, jak i stacjonarnych. Wykwalifikowani sprzedawcy pomogą w wyborze najlepszej oferty.

Jak wysokie może być dofinansowanie?
Przy ubieganiu się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego wysokość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów danego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto każdy wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20 proc. kosztów sprzętu rehabilitacyjnego. Odpowiedni procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, a także udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania ustala się w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON. Wspomniane kwoty mogą ulec zmianie w sytuacji niedoboru środków. Przy dużej liczbie wnioskodawców decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.

Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą. Dokument określa kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie, sposób przekazania dofinansowania oraz termin i sposób rozliczenia dofinansowania. Refundacją z PFRON może być objęty wyłącznie zakup sprzętu dokonany po zawarciu umowy z osobą z niepełnosprawnością, dotyczącej dofinansowania zakupu danego sprzętu.

Osoby chore i niepełnosprawne często jedynie dzięki wsparciu finansowemu państwa mogą kupić niezbędny im sprzęt rehabilitacyjny. Warto wiedzieć, za sprawą pomocy ze środków publicznych uda się zmniejszyć koszty związane z nabyciem potrzebnych urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie, dlatego warto złożyć wniosek o dofinansowanie w odpowiednich placówkach.

Artykuł partnera