Zadłużeni inaczej czyli biznesowe narzędzia w samorządzie
Przeczytaj oryginalny post blogu
24-02-2012
10:11
paulina

Dlaczego jednostki samorządu terytorialnego (JST) zagrożone przekroczeniem ustawowych limitów zadłużenia nie sięgają po quasi dłużne źródła finansowania, szeroko stosowane przez przedsiębiorstwa, jak na przykład faktoring – w ich przypadku – samorządowy? W mojej ocenie decydująca jest tu obawa gmin przed wykorzystaniem tej formy finansowania wynikająca z niewiedzy na temat specyfiki tego produktu.

Umowa faktoringu podpisywana jest pomiędzy wierzycielem, czyli faktorantem (firmą świadczącą usługi na rzecz JST), dokonującym cesji wierzytelności od JST, a instytucją finansową, przejmującą tę wierzytelność, czyli faktorem (oczywiście za zgodą w tym przypadku samej JST, która to de facto jest inicjatorem takiego rozwiązania).

Jak się okazuje, wykorzystanie usługi faktoringu może być między innymi sposobem na zwiększenie wpływów budżetowych…

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.