PoA�A�cz naukA� jA�zykA?w z hobby!

Fot. Mat. prasowe
Fot. Mat. prasowe

Od dawien dawna wiadomo, A?e o wiele A�atwiej i przyjemniej jest uczyA� siA� rzeczy, ktA?re sprawiajA� przyjemnoA�A�. JeA�li masz jakieA� hobby, to na pewno czas spA�dzony na jego pogA�A�bianiu kojarzysz, jako miA�y. Dlaczego, wiA�c nie poA�A�czyA� przyjemnego z poA?ytecznym i wykorzystaA� swojA� pasjA� do skuteczniejszej nauki jA�zykA?w obcych.

Praktycznie kaA?dA� z pasji moA?na poA�A�czyA� z naukA� jA�zyka. Do wiA�kszoA�ci czynnoA�ci, jakie wykonuje siA� w A?yciu codziennym, wykorzystywany jest jA�zyk. I choA�, moA?e z pozoru Twoje hobby na pierwszy rzut oka nie ma nic wspA?lnego z jA�zykami obcymi, to moA?na je wykorzystaA� przy ich nauce. JA�zyk uA?ywany jest do komunikowania siA� z innymi ludA?mi, wymieniania poglA�dA?w i spostrzeA?eA�. JeA�li TwojA� pasjA� jest na przykA�ad kultura krajA?w skandynawskich, to nie sposA?b realizowaA� jej bez czytania, oglA�dania filmA?w, rozmawiania z innymi ludA?mi. MoA?na takA?e spotkaA� siA� z takimi zainteresowaniami, ktA?re zupeA�nie nie kojarzA� siA� z naukA� jA�zyka obcego. Do tego, aby realizowaA� tego rodzaju hobby, nie sA� potrzebne kontakty z innymi osobami. Zawsze jednak moA?na szukaA� informacji, aby wiedzA� na dany temat bardziej pogA�A�biA�. MoA?na to zrobiA�, wyszukujA�c informacji, a przy okazji uczyA� siA� jA�zyka.

Wszystkie te czynnoA�ci, do ktA?rych potrzebna jest znajomoA�A� jA�zyka polskiego, da siA� wykonywaA�, uA?ywajA�c innego jA�zyka.

Rozwijanie swoich zainteresowaA� wspomagane naukA� jA�zykA?w obcych ma same zalety.

  • Robisz, to co jest dla Ciebie najbardziej interesujA�ce i niejako mimochodem uczysz siA� jA�zyka obcego.
  • Jest to bardzo dobry pomysA� na wzbogacenie swojego sA�ownictwa, poznanie nowych wyraA?eA�.
  • Poprawisz znajomoA�A� rozumienia tekstu pisanego, poniewaA? jeA�li jakaA� kwestia bA�dzie dla Ciebie niejasna, to masz motywacjA� do tego, aby jA� dokA�adnie zrozumieA�.
  • Nauczysz siA� bardziej swobodnych wypowiedzi. O wiele A�atwiej mA?wi siA� o czymA�, co fascynuje.
  • Poznasz praktycznA� stronA� zagadnieA� zwiA�zanych z gramatykA�.
  • A?atwiej przeA�amiesz strach, przed nawiA�zywaniem rozmowy w jA�zyku obcym.

JeA�li czymA� siA� interesujesz, to czytajA�c dany tekst w innym jA�zyku, wiele kwestii moA?e zrozumieA� z kontekstu. JeA�li masz hobby, to na pewno nie trzeba CiA� namawiaA� do tego, aby przeznaczaA� czas na rzeczy z nim zwiA�zane. Dlatego poA�A�czenie nauki jA�zyka z hobby daje potA�A?nA� dawkA� motywacji. WedA�ug wszystkich danych, to wA�aA�nie motywacja jest kluczem do sukcesu, rA?wnieA? w nauce jA�zykA?w obcych.

Zainteresowania mogA� dostarczyA� bardzo ciekawych kontekstA?w do nauki jA�zykA?w obcych.

ZnajomoA�A� jA�zykA?w obcych jest dziA� niezbA�dna, aby sprawnie funkcjonowaA� w A?yciu zawodowym i prywatnym. UmiejA�tnoA�ci jA�zykowe pomagajA� w tym, aby otrzymaA� lepszA� posadA�, umoA?liwiajA� kontakty z innymi ludA?mi, pomagajA� speA�niA� plany zwiA�zane z podrA?A?ami. ZnajomoA�A� jA�zykA?w obcych daje takA?e niezaleA?noA�A� i wiA�ksze poczucie wA�asnej wartoA�ci.

Nauka jA�zykA?w obcych przy wykorzystaniu bogatych zasobA?w internetowych

Pojawienie siA� globalnej sieci internetowej daA�o dostA�p do wielu zupeA�nie nowych moA?liwoA�ci, jeA�li chodzi o naukA� jA�zykA?w obcych. W dzisiejszych czasach nie jest siA� skazanym jedynie na lokalnych korepetytorA?w. PowstaA�o wiele miejsc w sieci, gdzie moA?na uczyA� siA� jA�zykA?w obcych. Jedno z nich to platforma Preply (zobacz wiA�cej na: https://preply.com/pl/skype/korepetycje-z-hiszpaA�skiego), dziA�ki ktA?rej nauka jA�zyka jest A�atwiejsza. Platforma udostA�pnia bardzo rozbudowanA� bazA� korepetytorA?w i native speakerA?w z caA�ego A�wiata.

SzukajA�c informacji na temat swoich zainteresowaA�, na ogA?A� trafiasz do A?rA?deA� znajdujA�cych siA� w sieci internetowej. Wiele z tych zasobA?w jest w innych jA�zykach. To doskonaA�y powA?d do tego, aby pogA�A�biaA� znajomoA�A� jA�zyka i samodzielnie dotrzeA� do interesujA�cych materiaA�A?w.

Bardzo duA?o przydatnych do nauki materiaA�A?w znajdziesz rA?wnieA? na znanym serwisie YouTube. DostA�pne sA� tam kanaA�y tworzone przez uA?ytkownikA?w na prawie kaA?dy temat. To dobre miejsce, jeA�li chcesz uczyA� siA� jA�zykA?w obcych, a przy okazji chcesz dowiedzieA� siA� wiA�cej o tym, co ciA� pasjonuje.

Proces nauki jA�zykA?w obcych skA�ada siA� z kilku etapA?w. Jednym z pierwszych osiA�gniA�A� jest mA?wienie. Internet daje ku temu mnA?stwo okazji. W sieci znajdziesz fora, blogi, media spoA�ecznoA�ciowe, a na nich specjalne grupy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawiA�zaA� kontakt z osobami, ktA?re interesujA� siA� tym samym, a mieszkajA� w innych krajach i nie rozmawiajA� po polsku. To doskonaA�y powA?d, aby zaczA�A� mA?wiA� w innym jA�zyku. MoA?esz takA?e sA�uchaA� piosenek wykonawcy, ktA?ry A�piewa w jA�zyku, ktA?rego siA� uczysz i A�piewaA� razem z nim. W dobrym opanowaniu jA�zyka obcego pomaga otoczenie siA� nim z kaA?dej moA?liwej strony. Internet daje duA?o sposobnoA�ci do tego, aby otaczaA� siA� jA�zykiem i byA� z nim na bieA?A�co.

W sieci znajdziesz rA?wnieA? portale, ktA?re do nauki jA�zyka obcego wprowadziA�y element grywalizacji. Nauka na nich przypomina w pewnym sensie grA�, a za zdobyte umiejA�tnoA�ci otrzymuje siA� punkty i odznaki. Miejsca tego typu sprzyjajA� poznawaniu nowych ludzi, z ktA?rymi w obcym jA�zyku moA?na porozmawiaA� o swoich zainteresowaniach.

JeA�li chcesz, aby nauka jA�zyka obcego przynosiA�a dobre efekty, to wybierz taki rodzaj nauki, ktA?ry sprawia Tobie najwiA�kszA� przyjemnoA�A�. Motywacja, ktA?rA� da Ci hobby, spowoduje, A?e nauka bA�dzie skuteczna.

ArtykuA� sponsorowany