Radni spotkali siA� pierwszy raz i podzielili 2 mln zA�

Radni podzielili na poszczegA?lne inwestycje dwa miliony zA�otych. Fot. Archiwum
Radni podzielili na poszczegA?lne inwestycje dwa miliony zA�otych. Fot. Archiwum

TARNOBRZEG. Jako jedyni w regionie nie zaciA�gnA� w tym roku kredytu.

Radni powiatu tarnobrzeskiego juA? po pierwszej sesji w 2018 roku. Rajcy opracowali plany inwestycyjne na rok bieA?A�cy i podzieli A�rodki na nowe i kontynuowane inwestycje. Do dyspozycji mieli 2 mln zA�.

PaweA� Bartoszek, starosta powiatu tarnobrzeskiego przyznaA�, A?e podziaA� A�rodkA?w odbywa siA� z uwzglA�dnieniem wkA�adu przez poszczegA?lne gminy.

– Gminy partycypujA� w tych inwestycjach w mniejszym lub wiA�kszym wymiarze. NiektA?re samorzA�dy na tA� chwilA� nie majA� jeszcze tych pieniA�dzy, ale mamy pisemne zobowiA�zania, A?e w miarA� moA?liwoA�ci, gminy bA�dA� partycypowaA�y – mA?wiA� starosta.

Na co radni przeznaczyli A�rodki z budA?etu?

W roku wyborczym, na terenie powiatu tarnobrzeskiego pojawiA� siA�: nowe A�cieA?ki rowerowe i chodniki. Remontu doczekajA� siA� budynki instytucji i jednostek podlegA�ych powiatowi. Radni zdecydowali takA?e, A?e pieniA�dze trafiA� do Szpitala Powiatowego w Nowej DA�bie. WesprA� w ten sposA?b budowA� OddziaA�u Intensywnej Terapii i Anestezjologii. To 7-A�A?A?kowy oddziaA�, ktA?ry w szpitalu jest niezbA�dny dla prawidA�owego jego funkcjonowania. Pierwszego przetargu na rozbudowA� nie udaA�o siA� rozstrzygnA�A�. Obecnie trwa nabA?r na drugi przetarg.

– Asrodki z budA?etu powiatu sA� dzielone sprawiedliwie z myA�lA� o zapewnieniu mieszkaA�com bezpieczeA�stwa poprzez budowanie nowych chodnikA?w i ciA�gA?w pieszo-rowerowych, ale nie tylko. To takA?e modernizacja budynku internatu Specjalnego OA�rodka Szkolno-Wychowawczego w GrA�bowie. To takA?e pieniA�dze na rzecz Szpitala Powiatowego w Nowej DA�bie, z pomocy ktA?rego korzystajA� mieszkaA�cy naszego powiatu, ale takA?e oA�ciennych powiatA?w – mA?wi Krzysztof Pitra, wicestarosta tarnobrzeski. – Nowy, 2018 rok, dla powiatu to takA?e wiA�ksza wspA?A�praca z organizacjami pozarzA�dowymi, ktA?re sA� A�A�cznikiem pomiA�dzy mieszkaA�cami a samorzA�dem. DziA�ki nim znamy oczekiwania konkretnych grup mieszkaA�cA?w i lepiej ukA�ada siA� ta wspA?A�praca.

SamorzA�d powiatu tarnobrzeskiego, jako jedyny w naszym regionie, w roku 2018 nie planuje zaciA�gnA�A� kredytu.

mrok

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o