Wyroki korzystne dla podatnika

Realizowania obrotów w określonej umownie wysokości nie można uznać za usługę w rozumieniu ustawy o VAT.

Za usługę w rozumieniu art. 8 ust.1 u.p.t.u. nie można uznać osiągnięcia przez nabywcę towarów obrotów w określonej wysokości i dokonywanie terminowych płatności za dostawę towarów.

Tak wynika z sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zapadłego 25 sierpnia 2010 r. sygn. akt I SA/Bk 302/10. Wyrok ten jest konsekwencją sporu pomiędzy spółką jawną handlującą materiałami budowlanymi a Ministerstwem Finansów. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych. W celu zwiększenia sprzedaży oraz terminowej zapłaty należności, spółka w styczniu 2008 r. podpisała z kontrahentami umowy o współpracy. Spółka zobowiązała się wypłacać im premie miesięczne – nie mniej niż 4 proc. wartości netto obrotu, pod warunkiem terminowej zapłaty. Ponadto premie roczną do 4 proc. wartości obrotu netto, również w braku przeterminowanych płatności. Strony postanowiły także, że podstawą naliczenia przez spółkę premii jest nota księgowa odbiorcy materiałów budowlanych. W umowie nie wskazano liczby transakcji, jakich ma dokonać klient w danym okresie rozliczeniowym.

Spółka zadała organowi podatkowemu następujące pytanie:

Czy w związku z wypłatą przez spółkę kontrahentom nabywającym materiały budowlane od dnia 1 stycznia 2008 r. premii pieniężnych (miesięcznych oraz rocznych), których to wielkość jest zależna od wysokości obrotu netto zrealizowanego za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub rok obrotowy), spoczywa na spółce obowiązek wystawiania faktur VAT korygujących, w których wartość wypłaconych premii pieniężnych stanowiłaby zmniejszenie obrotu ze sprzedaży tych materiałów budowlanych za dany okres rozliczeniowy, czy też spółka winna uznać, iż zawarcie opisanej powyżej umowy współpracy oraz wpłata przedmiotowych premii pieniężnych stanowi usługę udokumentowaną przez kontrahenta fakturą VAT, a podatek naliczony z niej wynikający spółka ma prawo odliczyć od podatku należnego za dany miesiąc?

Spółka uznała, że dokonywanie przez kontrahentów transakcji o określonej wielkości, jak i terminowe regulowanie świadczenia pieniężnego poprzez zapłatę mieści się w czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów. W stanie faktycznym sprawy nie można uznać za świadczenie usługi zrealizowania na rzecz sprzedającego określonego pułapu zakupów, jak i terminową zapłatę. Dlatego też – zdaniem spółki – dokumentowanie premii pieniężnych fakturą VAT (wykonanie usługi) czy też poprzez wystawienie faktur korygujących (korektę obrotu) będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności sprzedaży.
W wydanej interpretacji minister finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Organ stwierdził, że w przypadku, kiedy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy, i które nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Takie działanie należy odpowiednio udokumentować, o czym stanowi art. 106 ust. 1 u.p.t.u.

Spółka na wydaną decyzję wniosła do sądu skargę. Rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, stwierdził co następuje:

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., określając zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wskazuje, że opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie świadczenia usług ustawodawca zawarł natomiast w art. 8 ust. 1 u.p.t.u. Zgodnie z tym przepisem, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W ocenie sądu, powyższe unormowania nie pozostawiają wątpliwości, że usługą będzie każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów, z wyjątkiem tych transakcji, które zostały taksatywnie wyłączone lub zwolnione z opodatkowania w dalszych artykułach Szóstej Dyrektywy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1). Poza tym każda transakcja może być albo dostawą towarów, albo świadczeniem usług

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym ugruntował się pogląd, że za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uznać realizowania obrotów w określonej umownie wysokości. Premia wypłacona przez sprzedawcę w razie osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi. Niedopuszczalne jest podwójne opodatkowanie podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży, raz jako dostawy towarów, powtórnie zaś jako usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT
Zdaniem sądu, wypłacane przez spółkę premie pieniężne z tytułu osiągnięcia określonego pułapu zakupów w umówionym okresie rozliczeniowym, stanowi dla kontrahentów spółki nagrodę otrzymywaną w związku z nabyciem określonej liczby towarów i dokonywaniem terminowych płatności, a nie w zamian za świadczenie usługi. Nie można tu się dopatrzyć świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.t.u. W tym stanie rzeczy sąd uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację podatkową.

tg

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments