Rewolucyjny system WEE w Rzeszowie

Fot. Mat. prasowe

Fot. Mat. prasowe

Na to czekali wszyscy. PieniA�dze zamiast punktA?w

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego podjA�li wspA?A�pracA� z miA�dzynarodowym koncernem WEE. Firma uruchomiA�a program WEE Student w Rzeszowie jako pierwszym mieA�cie nie tylko w Polsce, ale i Europie. Program skierowany jest oczywiA�cie do kaA?dego konsumenta.

W Rzeszowie uruchomionych zostaA�o kilkaset punktA?w z roA?nych branA?, gdzie klient otrzymuje zwrot pieniA�dzy po kaA?dych zakupach. Koniec ze zbieraniem punktA?w i wymianA� na nagrody. Rewolucyjne rozwiA�zanie daje moA?liwoA�A� korzystania z tysiA�cy punktA?w w Europie, a docelowo globalnie tylko za pomocA� jednej aplikacji lub jednej karty. NiektA?re punkty rozdajA� rA?wnieA? wA�asne karty WEE. O karty naleA?y pytaA� bezpoA�rednio w punktach oznaczonych czerwonym logo WEE. PieniA�dze zamiast punktA?w to domena firmy, bo faktycznie w programie klient otrzymuje zwrot gotA?wki na swojA� aplikacjA� lub kartA�, ktA?rA� – po uzbieraniu wystarczajA�cej kwoty – moA?e zapA�aciA� w dowolnym punkcie WEE na A�wiecie, lub wypA�aciA� sobie pieniA�dze na konto.

Obecnie, aby pobraA� aplikacjA� i korzystaA� ze zniA?ek oraz braA� udziaA� w przyszA�ych licznych konkursach, naleA?y wejA�A� na stronA� weegrywaj.pl, przystA�piA� do programu, nastA�pnie pobraA� bezpA�atnA� aplikacjA� i zalogowaA� siA� wczeA�niej podanymi danymi. UdziaA� w projekcie WEE Student moA?liwy jest tylko poprzez rejestracjA� przez stronA� weegrywaj.pl. Program skierowany jest jednak do wszystkich i kaA?dy moA?e caA�kowicie za darmo przystA�piA� do programu i korzystaA� ze wszelkich udogodnieA� i konkursA?w z ciekawymi nagrodami. PosiadajA�c aplikacjA� lub kartA�, moA?na korzystaA� z niej nie tylko w Rzeszowie, ale teA? w innych miastach Polski. Projektem zainteresowaA�y siA� organizacje turystyczne w Polsce, samorzA�dy lokalne oraz tysiA�ce przedsiA�biorcA?w. Co ciekawe, klient ma moA?liwoA�A� nie tylko zakupu w sklepach lokalnych, ale rA?wnieA? kilkudziesiA�ciu internetowych. Firma szykuje rewolucyjne rozwiA�zanie pA�atnoA�ci mobilnych telefonem.

Na nagrody w rzeszowskim projekcie przewidziano liczne niespodzianki na rA?A?nego rodzaju usA�ugi nie tylko w Rzeszowie, ale i Krynicy-Zdroju, o ktA?rych sukcesywnie bA�dziemy informowaA� na A�amach Super NowoA�ci juA? w najbliA?szy piA�tek i na stronie weegrywaj.pl. JuA? dzisiaj moA?na zaczA�A� – na weegrywaj.pl znajdziecie wszystkie niezbA�dne informacje dotyczA�ce systemu WEE i korzyA�ci, a sama rejestracja jest bardzo prosta. O nagrodach i zasadach wkrA?tce moA?na bA�dzie przeczytaA� na stronie weegrywaj.pl, o czym poinformujemy w najbliA?szy piA�tek na A�amach Super NowoA�ci.

Wobec idA�cych zmian w prawie dotyczA�cych obowiA�zku posiadania przez kaA?dego przedsiA�biorcA� co najmniej jednej opcji pA�atniczej w formie elektronicznej – WEE daje idealne rozwiA�zania – dodaje dr MichaA� Ura.

WEE to nie tylko cashback dla KlientA?w, WEE to rewolucyjny produkt marketingowy, skierowany do wszystkich przedsiA�biorcA?w bez wzglA�du na rodzaj prowadzonej dziaA�alnoA�ci, jej wielkoA�A� i przede wszystkim dopasowany do indywidualnych potrzeb przy wrA�cz minimalnych nakA�adach. WkrA?tce naprawdA� WEE zdominuje rynek – mA?wi national director dr MichaA� Ura.

Zainteresowanych przedsiA�biorcA?w zapraszamy do kontaktu: bok@4wee.pl

wee-logo_groAY-300x230

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.