RA?A?nice w pA�acach kobiet i mA�A?czyzn nadal istniejA�

Na niA?szych stanowiskach rA?A?nice w pensjach sA� raczej niemoA?liwe. NajwiA�ksze rozbieA?noA�ci dotyczA� stanowisk kierowniczych. Fot. Wit HadA�o
Na niA?szych stanowiskach rA?A?nice w pensjach sA� raczej niemoA?liwe. NajwiA�ksze rozbieA?noA�ci dotyczA� stanowisk kierowniczych. Fot. Wit HadA�o

PODKARPACIE, KRAJ. WedA�ug danych Eurostatu, rA?A?nica w zarobkach kobiet i mA�A?czyzn wynosi 7,7 proc. na niekorzyA�A� kobiet, podczas gdy A�rednia unijna to 16,7 proc.

Kobiety w Polsce zarabiajA� A�rednio od 7 proc. do 18,5 proc. mniej niA? mA�A?czyA?ni. PrzekA�ada siA� to na wynagrodzenie niA?sze o ok. 700 zA�. Im wyA?sze stanowisko, tym rA?A?nice w wynagrodzeniach kobiet i mA�A?czyzn sA� wiA�ksze. Czy faktycznie rozbieA?noA�ci sA� tak duA?e? A jeA�li tak, to skA�d siA� biorA�?

Tzw. luka pA�acowa wynika ze wspA?A�wystA�powania wielu czynnikA?w wpA�ywajA�cych na sytuacjA� kobiet i mA�A?czyzn na rynku pracy. SA� wA�rA?d nich odmienne wyksztaA�cenie, doA�wiadczenie zawodowe czy wykonywany zawA?d. Ale teA? czynniki, na ktA?re pracownicy majA� mniejszy wpA�yw – takie jak segregacja na rynku pracy czy dA�ugoA�A� staA?u pracy wynikajA�ca z wykonywanych rA?l spoA�ecznych. – JeA�li chodzi o niA?sze stanowiska, to nie ma za bardzo moA?liwoA�ci, A?eby wykazywaA� siA� dodatkowymi umiejA�tnoA�ciami, kwalifikacjami – zauwaA?a dr Barbara Marek-Zborowska, socjolog badajA�ca sytuacjA� kobiet na rynku pracy. NiektA?re zawody – choA�by w nauczycielstwie – sA� bardzo sfeminizowane. Tam pensje sA� ustalane przez samorzA�dy, zatem nie moA?na ich wywindowaA�.

Stanowiska kierownicze nie dla Polek?
Co z bardziej elitarnymi zawodami? – CzA�sto np. lekarki zajmujA� siA� medycynA� rodzinnA�, a mA�A?czyA?ni sA� chirurgami. Z tego tytuA�u sA� bardziej rynkowi i wiA�cej zarabiajA� – tA�umaczy socjolog. Jak mA?wi, kobiety, ktA?re sA� dyrektorami, zazwyczaj sprawujA� te funkcje w instytucjach publicznych, a one nigdy nie bA�dA� windowaA� tych pensji tak jak sektor prywatny. – Nawet na Podkarpaciu jeA�li sA� dyrektorami, to pracujA� w MOPS-ach, GOPS-ach, urzA�dzie pracy UrzA�dzie WojewA?dzkim, itp. – zauwaA?a socjolog.

WpA�yw na wynagrodzenia ma mieA� rA?wnieA? niA?sza samoocena kobiet. Polki A?le oceniajA� swoje moA?liwoA�ci znalezienia pracy i majA� mniejsze oczekiwania finansowe od mA�A?czyzn. – Kobiety bardziej nastawiajA� siA� na to, A?e majA� staA�A� pracA�, jakieA� systemy motywacyjne i to samo w sobie jest zadowalajA�ce – mA?wi dr Marek-Zborowska. MA�A?czyA?ni czA�A�ciej zajmujA� kierownicze stanowiska, co demotywuje kobiety. Ale z drugiej strony moA?na powiedzieA�, A?e one same siA� wycofujA�, A?eby ich nie zajmowaA�. Czy to oznacza, A?e panie sA� mniej ambitne? – NiezupeA�nie. Chodzi o to, mA�A?czyA?ni czA�A�ciej podejmujA� ryzyko, a wA�adza i piA�cie siA� po szczeblach kariery jest dla nich traktowane jako coA� normalnego – wyjaA�nia socjolog. Kobiety nie zawsze chcA� staA� na czele. – To wynika jeszcze z systemu wychowania, socjalizacji. UsiA�uje siA� dzisiaj to zmieniA� – mA?wi ekspert.

Wioletta Kruk

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o