RozwA?d tylko dla bogatych

Blanka SzlachciA�ska1Dobra zmiana znowu uderzy w PolakA?w. Ministerstwo SprawiedliwoA�ci chce wprowadziA� ogromne podwyA?ki opA�at sA�dowych. Po ich wprowadzeniu moA?e siA� okazaA�, A?e sA�dy bA�dA� dostA�pne, zamiast dla kaA?dego obywatela, tylko dla tych najbogatszych.

Najbardziej po oczach uderzyA� mnie wzrost opA�aty za pozew rozwodowy. Zamiast 600 zA�, co juA? teraz jest sporym wydatkiem, bA�dzie to aA? 2 tys. zA�! Kwota, ktA?rA� wiele osA?b odkA�ada miesiA�cami! Tak! MiesiA�cami Panie Ministrze! Jak dla mnie to jest karygodne, bo uniemoA?liwi wielu maA�A?eA�stwom przeprowadzenie rozwodu. WeA?my pod uwagA� zwiA�zek: on pije, bije, zdradza, albo w inny sposA?b sprawia, A?e kobieta nie jest juA? w stanie w takim maA�A?eA�stwie funkcjonowaA�. Ona, mama dwojga, trojga dzieci. Chce siA� rozwieA?A�. Nie doA�A�, A?e musi znaleA?A� jakieA� lokum dla siebie i dzieci, utrzymaA� siebie i najmA�odszych najczA�A�ciej samodzielnie, dopA?ki nie bA�dzie miaA�a zasA�dzonych alimentA?w, wynajA�A� adwokata i opA�aciA� pozew. MaA�o kosztA?w? Dla politykA?w, zwA�aszcza tych u wA�adzy, moA?e nie sA� to duA?e wydatki, ale dla wiA�kszoA�ci rodzin w Polsce, a juA? zwA�aszcza na Podkarpaciu, jest to czA�sto tak duA?a bariera, A?e z tego rozwodu siA� po prostu rezygnuje. NiektA?rzy uznajA�, A?e moA?e dobrze, bo nie po to siA� przysiA�gaA�o… Niestety, dzisiejsze realia sA� inne. Lepiej siA� rozwieA?A� i A?yA� osobno, dbajA�c o dobro dzieci, bo to one w tym wszystkim sA� najwaA?niejsze, niA? czytaA� potem w gazecie mroA?A�ce krew w A?yA�ach historie typu: mA�A? zabiA� A?onA� noA?em, mA�A? podpaliA� dom z caA�A� rodzinA�, kobieta rzuciA�a siA� z okna z dzieckiem, uciekajA�c przed mA�A?em.

SA�dy powinny byA� dla ludzi, a po zmianach forsowanych przez resort sprawiedliwoA�ci (kuriozum, A?e to siA� jeszcze tak nazywa), ludzi na te sA�dy po prostu nie bA�dzie staA�.

Podstawowa, minimalna opA�ata sA�dowa wzroA�nie bowiem z 30 zA� do 100 zA�. Do tej pory nie pA�aciA�o siA� za wniosek o sporzA�dzenie uzasadnienia i dorA�czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, a teraz za takA� przyjemnoA�A� trzeba bA�dzie uiA�ciA� 100 zA�. Za wezwanie A�wiadka do tej pory rA?wnieA? siA� nie pA�aciA�o, a po zmianach ma to byA� koszt 100 zA�. Tymczasowa opA�ata przy skA�adaniu pozwu grupowego wzroA�nie z 100 – 10 tys. zA� do 300 – 20 tys. zA�. DuA?o wiA�cej zapA�acimy teA? za dochodzenie roszczeA�. W sprawie o wartoA�ci roszczenia w wysokoA�ci 1,5 tys. zA� pA�aciA� bA�dziemy zamiast obecnych 30 zA� lub 75 zA� (w zaleA?noA�ci do rodzaju sprawy) aA? do 200 zA�.

PS A�eby nie uraziA� PanA?w, sytuacja moA?e byA� rA?wnieA? odwrotna, gdzie to ona zdradza, pije, bije, a on nieszczA�A�liwy w maA�A?eA�stwie chce uwolniA� siA� z toksycznego zwiA�zku, biorA�c pod swojA� opiekA� dzieci.

Redaktor Blanka SzlachciA�ska

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.