Rusza Rzeszowski BudA?et Obywatelski na 2019 rok

WA�rA?d zwyciA�skich zadaA� osiedlowych jest wiele rozbudowanych placA?w zabaw i siA�owni plenerowych. Fot. B. SzlachciA�ska
WA�rA?d zwyciA�skich zadaA� osiedlowych jest wiele rozbudowanych placA?w zabaw i siA�owni plenerowych. Fot. B. SzlachciA�ska

RZESZA�W. MoA?na juA? skA�adaA� propozycje zadaA�!

Od 14 do 28 marca moA?na skA�adaA� propozycje zadaA� do Rzeszowskiego BudA?etu Obywatelskiego na 2019 rok. Warto siA� zaangaA?owaA�, bo do rozdysponowania przez mieszkaA�cA?w jest 7 mln 650 tys. zA�. Jak zgA�osiA� zadanie?

ZgA�oszenia propozycji zadaA� do realizacji w ramach BudA?etu Obywatelskiego moA?e dokonaA� 15 mieszkaA�cA?w Rzeszowa na formularzu zgA�aszania zadaA�. Jest on dostA�pny na stronie www.rzeszow.pl, w Biurze Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, Punktach ObsA�ugi MieszkaA�cA?w oraz w ratuszu.

WypeA�niony formularz zgA�aszania zadaA� naleA?y zA�oA?yA� w jednym z punktA?w wymienionych powyA?ej lub wysA�aA� listem na adres: UrzA�d Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 RzeszA?w, z dopiskiem a�zRzeszowski BudA?et Obywatelskia�? – wA?wczas za datA� zA�oA?enia zgA�oszenia uwaA?a siA� datA� stempla pocztowego. ZgA�oszenia moA?na dokonaA� takA?e za pomocA� poczty elektronicznej, przesyA�ajA�c na adres rbo@erzeszow.pl skan podpisanego formularza. ZgA�oszenie uznaje siA� za skuteczne, jeA�li w formularzu zgA�aszania zadaA� zostanA� wypeA�nione wszystkie pola obowiA�zkowe. ZgA�oszenia dokonane po upA�ywie terminu nie bA�dA� rozpatrywane.

Jakie inwestycje moA?na zgA�aszaA�? Po pierwsze, zadania ogA?lnomiejskie, czyli budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej (kategoria I). Szacunkowa wartoA�A� takiego zadania nie moA?e przekroczyA� 1 mln zA�. W kategorii II moA?na zgA�aszaA� propozycje, ktA?re bA�dA� realizowane na terenie jednego osiedla, a ich wartoA�A� szacunkowa nie przekracza kwoty 180 tys. zA�. MoA?na takA?e zgA�osiA� zadanie o charakterze prospoA�ecznym, kulturalnym, oA�wiatowym lub sportowym. Jego wartoA�A� nie moA?e przekroczyA� 50 tys. zA�.

Po przyjA�ciu wszystkich zgA�oszonych w terminie propozycji, komisja ds. Rzeszowskiego BudA?etu Obywatelskiego bA�dzie je weryfikowaA�, a 23 kwietnia opublikuje listA� zadaA� przyjA�tych do gA�osowania. Samo gA�osowanie odbA�dzie siA� w dniach od 23 kwietnia do 22 maja 2018 r.

Blanka SzlachciA�ska

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o