Spalanie A�mieci w nowo powstajA�cej spalarni za drogie

WA�adze Rzeszowa sprzeciwiajA� siA� zbyt wysokim opA�atom za wywA?z A�mieci, ktA?re zaproponowaA� inwestor budujA�cy w Rzeszowie nowA� spalarniA� odpadA?w. Fot. PaweA� Dubiel

WA�adze Rzeszowa sprzeciwiajA� siA� zbyt wysokim opA�atom za wywA?z A�mieci, ktA?re zaproponowaA� inwestor budujA�cy w Rzeszowie nowA� spalarniA� odpadA?w. Fot. PaweA� Dubiel

RZESZA�W. Inwestor budujA�cy ekologicznA� spalarniA� proponuje zbyt wysokA� stawkA� za wywA?z odpadA?w, ktA?ra obciA�A?y mieszkaA�cA?w.

Na 1 lipca ma byA� gotowa regionalna spalarnia odpadA?w przy ul. CiepA�owniczej w Rzeszowie. Ta instalacja ma przetwarzaA� A�mieci na prA�d i ciepA�o. Inwestor ustaliA� juA? cenA� za utylizowanie odpadA?w i za 1 tonA� trzeba bA�dzie zapA�aciA� aA? 372 zA�. WA�adze Rzeszowa nie chcA� zgodziA� siA� na tak wysokA� stawkA�, bo odczuliby to mieszkaA�cy, ktA?rzy musieliby pA�aciA� wiA�cej o 50 procent za wywA?z A�mieci.

Spalarnia odpadA?w z odzyskiem energii powstaje przy ElektrociepA�owni RzeszA?w. BudujA� jA� wA�oskie firmy – Termomeccanica Ecologia i Astaldi. Koszt budowy tej instalacji to 285 mln zA�. Budowa zakoA�czy siA� w czerwcu, a jej otwarcie przewidziano na poczA�tek lipca. Spalarnia ma przetwarzaA� 100 tys. ton odpadA?w, z tego aA? ok. 70 tys. ton bA�dzie pochodziA� z Rzeszowa.

W ub. tygodniu prezydent Tadeusz Ferenc spotkaA� siA� z przedstawicielem inwestora PGE GA?rnictwo i Energetyka Konwencjonalna w sprawie ustalenia stawek za przetwarzanie odpadA?w. Niestety, opA�ata, jakA� zaproponowano, zmroziA�a wA�odarza miasta. Na kwotA� 372 zA� za tonA� nie ma zgody. Teraz za tonA�, ktA?ra trafia na wysypisko w Kozodrzy k. Ropczyc, miasto pA�aci o 147 zA� mniej.

– Prowadzimy negocjacje i chcemy do koA�ca 2018 roku utrzymaA� dotychczasowA� stawkA� – 225 zA� za tonA� – informuje Maciej ChA�odnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa. – Nowa stawka powinna obowiA�zywaA� dopiero w 2019 r.

Sandra Apanasionek, rzecznik prasowy PGE GiEK w BeA�chatowie, poinformowaA�a, A?e inwestor juA? wczeA�niej informowaA� o kosztach przetwarzania odpadA?w w ekologicznej spalarni. Jak przekonywaA�a, muszA� byA� wyA?sze niA? za te wywoA?one na wysypisko. Rzeczniczka dodaA�a, A?e w innych spalarniach regionalnych opA�aty za tonA� wynoszA� od 270 do 380 zA�.

Inwestor zamierza prowadziA� rozmowy z ratuszem oraz podrzeszowskimi gminami i negocjowana bA�dzie wysokoA�A� stawek. WA�adze miasta majA� nadziejA�, A?e uda im siA� dogadaA� z inwestorem.

Odpady komunalne majA� byA� spalane w kotle rusztowym w temperaturze ok. 1000 stopni Celsjusza. TrwajA� ostanie prace przy spalarni i zapleczu, wykonywane sA� roboty przy hali rozA�adunkowej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej.

Mariusz Andres

Copyright © Super Nowości 2010-2016 Wszystkie prawa zastrzeżone.