- SuperNowości24 - http://supernowosci24.pl -

Szpital kontra lekarze w sA�dzie?

Klinika chirurgii ogA?lnej i onkologicznej wprowadziA�a bezwzglA�dny zakaz odwiedzin pacjentA?w na oddziale. Nie przyjmujA� takA?e nowych. Pacjenci, ktA?rzy nie wymagajA� hospitalizacji, wypisywani sA� do domu. Fot. Wit HadA�o
Dyrekcja Klinicznego Szpitala WojewA?dzkiego nr 1 w Rzeszowie rozwaA?a wstA�pienie przeciwko niektA?rym lekarzom na drogA� prawnA�. Fot. Wit HadA�o

RZESZA�W. Zaostrza siA� sytuacja na linii dyrekcja szpitala – lekarze.

Dyrekcja Klinicznego Szpitala WojewA?dzkiego nr 1 w Rzeszowie rozwaA?a wstA�pienia na drogA� prawnA� w stosunku do lekarzy, ktA?rych nieobecnoA�A� na dyA?urach nocnej i A�wiA�tecznej opieki zdrowotnej w dniu 1 stycznia doprowadziA�a do tego, A?e lecznica nie tylko zmuszona zostaA�a do zamkniA�cia drzwi gabinetu NIAsOZ przed pacjentami, ale trafiA�a na czoA�A?wki wiA�kszoA�ci mediA?w w Polsce.

– Analizujemy, czy w zwiA�zku z tym, A?e lekarze rezydenci nie zachowali miesiA�cznego okresu wypowiedzenia klauzuli opt-out wystA�pimy na drogA� prawnA� – powiedziaA� Polskiej Agencji Prasowej zastA�pca dyrektora ds. klinicznych i lecznictwa Klinicznego Szpitala WojewA?dzkiego (KSW) nr 1 w Rzeszowie, Krzysztof Gutkowski.

Dyrekcja tA�umaczy, A?e problemy zaczA�A�y siA� pod koniec grudnia, gdy kilku lekarzy rezydentA?w odmA?wiA�o udzielania A�wiadczeA� w styczniu, argumentujA�c ten fakt przystA�pieniem do ogA?lnopolskiej akcji protestacyjnej lekarzy rezydentA?w, przy czym A?aden z lekarzy odmawiajA�cych A�wiadczenia pracy nie zA�oA?yA� stosownego zawiadomienia o podjA�ciu takiej decyzji z miesiA�cznym wyprzedzeniem, do czego zobowiA�zywaA�a ich umowa podpisana ze szpitalem. A�eby miesiA�cznie obsadziA� ok. 1,3 tys. dyA?urA?w lekarskich dyrekcja musi mieA� przede wszystkim czas.

Konfrontacja nie jest dobrym rozwiA�zaniem dla A?adnej ze stron
SytuacjA� wydaje siA� zaskoczony ZdzisA�aw Szramik, szef podkarpackich struktur OgA?lnopolskiego ZwiA�zku Zawodowego Lekarzy. Wszystkie umowy klauzul opt-out, ktA?re byA�y wypowiadane poprzez zwiA�zek, na pewno skA�adane byA�y prawidA�owo – mA?wi. – UwaA?am jednak, A?e jest to zwykA�a prA?ba zastraszenia lekarzy. Nie sA�dzA�, A?e ktokolwiek byA�by na tyle nierozsA�dny, A?eby robiA� coA� wbrew prawu. My jako zwiA�zek teA? mamy prawnikA?w i na pewno siA� tej sprawie przyjrzymy.

Szramik nie wyklucza, A?e sam zawiadomi prokuraturA�, bo dochodzA� go sygnaA�y o brutalnych naciskach wywieranych na lekarzy, majA�cych ich zmusiA� do pracy w zwiA�kszonym wymiarze godzin. Tymczasem powinna to byA� dobrowolna zgoda. JeA?eli bA�dA� miaA� jednak potwierdzenie takich dziaA�aA� dyrekcji, jeA?eli uzyskam pewnoA�A�, A?e stosowany jest lobbing, to skierujA� sprawA� do prokuratury – mA?wi Szramik. I dodaje, A?e sygnaA�y takie dostaje i z KSW nr 2, i nr 1. MA?wi rA?wnieA?, A?e kontrola PaA�stwowej Inspekcji Pracy, ktA?ra przeprowadziA�a kontrolA� w szpitalu na jego interwencjA� potwierdziA�a wszystkie jego zarzuty w stosunku do pracodawcy.

– Niewolniczy system pracy polegajA�cy na zastraszaniu i zmuszaniu do pracy ponad siA�y, jaki jest stosowany szczegA?lnie w stosunku do rezydentA?w, wA�aA�nie siA� skoA�czyA� – mA?wi Szramik. – JeA?eli jeszcze dyrekcje szpitali zacznA� zmuszaA� lekarzy do pracy na kilku oddziaA�ach, A?eby zaA�ataA� braki kadrowe, to wszyscy zA�oA?A� nie tylko wypowiedzenia klauzuli opt-out, ale wypowiedzenia z pracy. OczywiA�cie pacjenci nie muszA� siA� martwiA�. RzA�d zapewnia, A?e na nasze miejsce przyjadA� lekarze ze Wschodu, najwyA?ej do rA�ki dostanA� rozmA?wki ukraiA�sko-polskie – mA?wi kpiA�co.

Anna Moraniec