Uchylenie alimentów – do kiedy trwa to zobowiązanie i jak uchylić obowiązek alimentacyjny?

Co do zasady na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dzieci pochodzących z ich związku – do czasu uzyskania przez nie pełnoletności. Jednakże obowiązek ten trwa  w dalszym ciągu pomimo osiągnięcia pełnoletności, o ile dziecko kontynuuje w dalszym ciągu edukację np. poprzez studia wyższe. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny przedłuża się do czasu zakończenia studiów przez dziecko.

Wobec powyższego, kiedy osoba zobowiązana starać się o uchylenie tego obowiązku? Zgodnie z brzmieniem art. 133 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone  z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Jak należy rozumieć brzmienie przywołanego przepisu? Na jego podstawie możemy wyróżnić trzy rodzaje przesłanek.

Pierwsza przesłanka to nadmierny uszczerbek dla rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której rodzic zobowiązany do łożenia na swoje dziecko, sam ma problemy z pokryciem swoich comiesięcznych zobowiązań. W takiej sytuacji nie sposób w dalszym ciągu obciążać utrzymaniem rodzica, gdy jego dziecko jest już pełnoletnie i ma szersze możliwości samodzielnego utrzymania. Opierając pozew o uchylenie alimentów na tej przesłance, musimy zadbać o skompletowanie szeregu dokumentów, które wykażą, że dalsze uiszczanie alimentów stanowi dla nas nadmierną trudność i prowadzi do problemu w zaspokojeniu naszych podstawowych potrzeb.

Druga z przesłanek polega na braku dokładania przez dziecko należytej staranności w celu usamodzielnienia się.

O jakich przypadkach mowa? Możemy wskazać m.in. sytuację, w której dziecko przerywa rozpoczęty tok studiów i bez uzasadnionej przyczyny robi przerwę w edukacji lub gdy nie przechodzi na kolejny rok z powodu słabych wyników w nauce. W przypadku pozwu opartego na tej przesłance ważne jest potwierdzenie faktu przerwania toku studiów lub ich zaniedbania, co też winno zostać wykazane stosownymi dokumentami lub zeznaniami świadków.

Ostatnia przesłanka i jednocześnie wymóg który musi być spełniony w przypadku pierwszej jak i drugiej przesłanki – osiągnięcie przez dziecko pełnoletności.

W sytuacji gdy dziecko nie ma jeszcze 18 lat, nie możemy się powoływać na przesłanki uchylające obowiązek alimentacyjny, gdyż ustawowo rodzic zobowiązany jest do wypełniania obowiązku alimentacyjnego do czasu osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

Konkludując powyższe rozważania, należy wskazać że w przypadku gdy dziecko staje się samodzielne i nie dąży do dalszego rozwoju edukacyjnego, dalsze przyczynianie się do jego kosztów utrzymania przez zobowiązanego rodzica prowadzi do nagannej postawy dziecka, tworzy złe wzorce zachowania i jest etycznie niekorzystnie oceniane.

Niestety prowadzenie postępowania o uchylenie alimentów nie należy do najłatwiejszych, głównie z uwagi na problemy z udowodnieniem wystąpienia przesłanek, o których mowa w powyższym artykule. Zgodnie z naczelną zasadą postępowania cywilnego, to na stronie wnoszącej pozew spoczywa ciężar udowodnienia faktów, na których opiera swoje roszczenie. Dlatego też w celu skutecznego i efektywnego przeprowadzenia postępowania o uchylenie alimentów, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty i powierzyć sprawę adwokatowi posiadającemu doświadczenie i sukcesy w tego typu sprawach.

Artykuł partnera