REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

wt. 23 lipca 2024

Tak buduje się Via Carpatia na Podkarpaciu (ZOBACZ ZDJĘCIA)

S19 Miejsce Piastowe – Dukla – widok na budowę estakady 2.2 nad drogą powiatową (przejście dla zwierząt średnich zintegrowane z rzeką Jasiołka) (Fot. GDDKiA)

Dziś na Podkarpaciu kierowcy korzystają z 896 km dróg, w tym nowych obwodnic, 166 km autostrady A4 czy 82 km drogi ekspresowej S19. Celem naszych działań jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego, dlatego kontynuujemy budowę kolejnych odcinków trasy Via Carpatia i nowych obwodnic miast.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim

Jej docelowa długość to ok. 169 km, a kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Połączyliśmy nie tylko stolice województw podkarpackiego i lubelskiego. Mieszkańcy Podkarpacia zyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4. 

Po oddaniu do ruchu odcinków S19 na północ od Rzeszowa, obecnie przygotowujemy jej południowy przebieg, do granicy państwa w Barwinku. W realizacji jest 79,3 km trasy S19, zaś kolejne 5,2 km na etapie przetargu. Fragment Via Carpatii na południe od Rzeszowa podzielony jest na osiem odcinków realizacyjnych:

  • Rzeszów Południe – Babica – trwają roboty budowlane,
  • Babica – Jawornik – trwają roboty budowlane,
  • Jawornik – Lutcza – na etapie przetargu,
  • Lutcza – Domaradz – na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj (projektowanie),
  • Domaradz – Krosno – na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj (złożony wniosek o ZRID),
  • Krosno – Miejsce Piastowe – trwają roboty budowlane,
  • Miejsce Piastowe – Dukla – trwają roboty budowlane,
  • Dukla – Barwinek (granica państwa) – na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj (złożony wniosek o ZRID).

Rozbudowywany o drugą jezdnię jest także prawie 14-kilometrowy odcinek S19 między węzłami Sokołów Małopolski Północ – Jasionka.

Postęp prac na odcinkach S19

Rzeszów Południe – Babica, długość 10 km, wykonawca – Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, wartość 2,2 mld zł

W ramach inwestycji powstanie węzeł Babica (węzeł typu trąbka) zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości 2,3 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): MOP Lutoryż (kierunek Rzeszów i Barwinek) oraz dwóch lądowisk dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP Lutoryż w kierunku Rzeszowa i przy Centrum Zarządzania Tunelem). 

Dwunawowy tunel pod wzgórzem Grochowiczna zostanie wydrążony przez maszynę TBM o nazwie Karpatka. Będzie ona pracować w skomplikowanych i złożonych warunkach gruntowo-wodnych (flisz karpacki). W lipcu 2023 r. podczas próbnych pompowań mających na celu obniżenie zwierciadła wody na potrzeby drążenia tunelu maszyną TBM, stwierdzono ulatnianie się gazu. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu potwierdzono w pobranych próbkach gazu obecność metanu.

S19 Rzeszów Południe – Babica (Fot. GDDKiA)

Wymusiło to konieczność dostosowania maszyny do pracy w warunkach występowania metanu oraz zmiany rozwiązań projektowych w zakresie tunelu. Maszyna TBM musiała zostać przeprojektowana, by spełniać wymogi unijnej dyrektywy ATEX, która odnosi się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Prace projektowe dotyczące przystosowania maszyny TBM do pracy w środowisku metanowym zostały ukończone. Wykonawca kończy montaż niezbędnych urządzeń, po czym rozpocznie fazę testów i odbiorów przed rozpoczęciem drążenia.

Wystąpienie gazu nie wstrzymało jednak prac na całym odcinku S19, a jedynie przy budowie tunelu. Na pozostałej części odcinka wykonawca kontynuuje prace budowlane. W branży drogowej zaawansowanie prac wynosi 57 proc. Realizowane są roboty ziemne (wykopy i nasypy) oraz układane są warstwy konstrukcyjne na trasie głównej i dodatkowych jezdniach. Trwają prace mostowe, których zaawansowanie wynosi 74 proc. Najbardziej zaawansowane są roboty na estakadach w Racławówce, Mogielnicy i Lutoryżu gdzie wykonano już ustroje nośne. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem wyposażenia obiektów. Portal południowy tunelu wykonany został w 100 proc., a portal północny w 80 proc. W zakładzie prefabrykacji kontynuowana jest produkcja prefabrykowanych segmentów obudowy tunelu.

Aktualne zaawansowanie robót to ok. 40 proc.

S19 Rzeszów Południe – Babica – widok na węzeł Babica (Fot. GDDKiA)

S19 Babica – Jawornik, długość 11,6 km, wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, wartość: 1,25 mld zł

Budowa tego odcinka realizowana jest w specyficznych warunkach terenowych, ale po zakończeniu prac będzie stanowił on jeden z najbardziej spektakularnych pod względem walorów widokowych. 30 procent tej drogi przebiegnie bowiem po estakadach, z których najwyższa ES-26 zlokalizowana pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa osiągnie wysokość 80 m w jednej osi, co będzie stanowić najwyższy tego typu obiekt w Polsce.

Wykonawca inwestycji, wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne w sezonie zimowym, zrealizował roboty z zakresu wycinki drzew i rozbiórki budynków. Aktualnie trwają intensywne roboty w każdej branży.

W branży mostowej na obiektach inżynierskich trwają roboty z zakresu wykonywania pali wielkośrednicowych, zbrojeń i szalowania podpór. Szczególny postęp widoczny jest na wiadukcie WD-20 gdzie wykonawca przystąpił do montażu konstrukcji wsporczych pod deskowaniem ustroju nośnego. Zaawansowanie robót w branży mostowej szacowane jest na poziomie ok. 11 proc.

S19 Babica – Jawornik (Fot. GDDKiA)

W branży drogowej trwają roboty związane z odhumusowaniem terenu. Wykonawca koncentruje się również na robotach związanych ze wzmocnieniem podłoża materacem geosyntetycznym. Kontynuuje wykopy, umocnienia skarp oraz nasypy. Budowane są też kolejne drogi technologiczne oraz drogi dojazdowe, co jest dużym wyzwaniem ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu. Zaawansowanie robót w branży drogowej szacowane jest na poziomie ok. 14 proc.

W pozostałych branżach trwają roboty związane z przebudową kolizji wodociągowych (przebudowa ujęcia wody AQUE), elektroenergetycznych (linie średniego i niskiego napięcia) i teletechnicznych. Zakończono również przebudowę trzech kolizji z siecią najwyższych napięć 400 kV.

Aktualne zaawansowanie robót to ok. 16 proc.

S19 Babica – Jawornik – widok na budowę estakady w m. Wyżne (Fot. GDDKiA)

S19 Lutcza – Domaradz, długość 6,4 km, wykonawca: Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, wartość: 1,4 mld zł

28 maja br. podpisaliśmy umowę na realizację tego odcinka w systemie Projektuj i buduj. Aktualnie wykonawca rozpoczyna etap projektowania.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza.

W ramach zadania wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. Ponadto w ciągu trasy głównej powstaną: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Wybudowany zostanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące wszystkie tunele w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Aby umożliwić wcześniejsze oddanie do ruchu sąsiedniego odcinka Domaradz – Krosno, węzeł Domaradz wraz z prawie kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej zostanie wykonany w krótszym terminie, czyli 35 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostała część odcinka, wraz z tunelem, zostanie ukończona w ciągu 53 miesięcy.

(Fot. GDDKiA)

S19 Domaradz – Krosno, długość 12,5 km, wykonawca: Mostostal Warszawa, wartość: 1,1 mld zł

W marcu br. do Wojewody Podkarpackiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego odcinka drogi ekspresowej. Decyzja ZRID określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Podkarpacki. Dla wykonawcy inwestycji uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.

W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.  W miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

S19 Krosno – Miejsce Piastowe, długość 10 km, wykonawca: Aldesa, wartość: 365 mln zł

Najbliższe miesiące to przede wszystkim kontynuacja robót ziemnych: wykonywanie warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Wprowadzono objazd na DK19 (węzeł Krosno) w miejscu nowo budowanego ronda. Planowane jest wprowadzenie objazdu na DK28 (węzeł Miejsce Piastowe) celem umożliwienia przebudowy DK28 i budowy węzła drogowego. Wykonawca rozpoczął montaż wytwórni mas bitumicznych (WMB) tak, aby w kolejnych miesiącach rozpocząć produkcję oraz układanie mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA).

S19 Krosno – Miejsce Piastowe – widok na budowę węzła Krosno (Fot. GDDKiA)

Kontynuowane będą prace żelbetowe w zakresie obiektów mostowych oraz przepustów. Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonywaniem murów z gruntów zbrojonych wraz z zasypkami inżynierskimi obiektów mostowych oraz planuje realizację prac w zakresie kap chodnikowych itp. Na koniec roku planowane jest uzyskanie pozwolenie na użytkowanie m.in. wiaduktu drogowego WD-1/15, wiaduktu drogowego WD-1/16 i wiaduktu drogowego WD-1/18.

W zakresie robót branżowych, w najbliższych miesiącach wykonawca planuje zakończyć prace dotyczące przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Szczególny nacisk kładziony jest na zakończenie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej, co udostępni fronty robót pod wykonywanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi. Na terenie Obwodu Utrzymania Drogi przy węźle Miejsce Piastowe, rozpoczęły się prace związane z budową obiektów kubaturowych. W najbliższych miesiącach kontynuowane będą prace rozpoczęte w przerwie zimowej w zakresie przebudowy rowów melioracyjnych, cieków (przełożenie w nowe koryto rz. Przecznica oraz Iwoniczanka) oraz drenażu niezinwentaryzowanego. Trwają prace w zakresie budowy zbiorników retencyjnych.

Aktualne zaawansowanie robót ok. 44 proc.

S19 Krosno – Miejsce Piastowe (Fot. GDDKiA)

S19 Miejsce Piastowe – Dukla, długość 10 km, wykonawca: Strabag, wartość: 479 mln zł

Kontynuowane są prace w zakresie odhumusowania, przygotowywania wykopów, nasypów, warstwy mrozoochronnej i dróg dojazdowych. Na trasie głównej wykonywane są odcinki próbne warstw konstrukcji nawierzchni, w tym m.in. odcinek próbny podbudowy oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Zbudowano bypass na DK19 celem wykonania wiaduktu WS 2/1, którego budowa już się rozpoczęła.

Nieustannie trwają prace w zakresie obiektów mostowych, gdzie zdarza się nawet kilka betonowań dziennie. Na estakadzie ES-2/2 w miejscowości Równe są już zamontowane pierwsze belki przęsłowe,
a w czerwcu planowane jest wykonywanie przęseł estakady ES-2/3 w m. Zboiska, realizowanej w technologii nawisowej. Rozpoczęto także wykonywanie podpór obiektu PZGd 2/3, będącego przejściem dla dużych zwierząt nad trasą główną i jezdniami dodatkowymi. Na obiektach mostowych, na których wykonano już ustroje nośne oraz ściany boczne, trwają prace w zakresie wykonywania zasypek inżynierskich. Na pozostałych obiektach prowadzone są prace zbrojarsko-betoniarskie.

Wykonawca prowadzi też roboty branżowe. Na ukończeniu są przebudowy sieci kolidujących z przebiegiem drogi. Trwają roboty związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej. Prowadzone są także roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych.

Aktualne zaawansowanie prac to około 30 proc.

S19 Miejsce Piastowe – Dukla – widok na budowę estakady ES 2.3 nad rzeką Jasiołka (Fot. GDDKiA)

S19 Dukla – Barwinek (granica państwa), długość 18,2 km, wykonawca: Polaqua, wartość: 1,5 mld zł

W grudniu 2023 r. do Wojewody Podkarpackiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego odcinka drogi ekspresowej. Decyzja ZRID określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Podkarpacki. Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.

Trasa między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. To jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 30 m od poziomu terenu. Powstanie również dziewięć mostów, cztery wiadukty drogowe, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu poprzecznych oraz dodatkowych jezdni.

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

Budowa tego odcinka S19 jest dofinansowana ze środków UE. GDDKiA podpisała z CINEA (Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) Grant Agreement (GA), którego przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego na szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją, obejmujący realizację drogi ekspresowej S19 odc. Dukla – Barwinek (granica państwa) w ramach instrumentu Łącząc Europę (CEF 2). Dofinansowanie obejmuje projektowanie i budowę drogi S19 oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, zarówno na terenie Polski jak i Słowacji. Zgodnie z GA dofinansowanie wynosi 85 proc. Dla odcinka S19 między Duklą a Barwinkiem kwota dofinansowania wynosi 326 161 490 EUR.

Rozbudowa S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka, długość 13,8 km, wykonawca: Strabag, wartość: 273 mln zł

16 kwietnia br. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dobudowy drugiej jezdni drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka. W maju rozpoczęły się roboty budowlane.

W pierwszej kolejności przeprowadzana jest niezbędna inwentaryzacja geodezyjna, przyrodnicza a także inwentaryzacja dróg publicznych i obiektów kubaturowych. Kolejnym etap to rozpoznania saperskie oraz środowiskowe. Wycinka drzew i karczowanie krzewów zakończyły się. Wykonawca będzie realizował usuwanie karpin.

Rozpoczął się pierwszy etap robót ziemnych, obejmujący odhumusowanie terenu w tym dróg dojazdowych oraz wykonanie konstrukcji tych dróg dla ruchu technologicznego, a także wzmocnienie w zakresie dróg dojazdowych i technologicznych. W kolejnym etapie robót ziemnych prowadzone będą prace na ciągu głównym S19, związane z odhumusowaniem, wymianą gruntu, stabilizacją podłoża oraz budową nasypów. Frezowane są też części nawierzchni bitumicznej od strony dobudowywanej jezdni. 

Wykonawca będzie sukcesywnie wprowadzał elementy tymczasowej organizacji ruchu (TOR) oraz demontował wyspy dzielące i bariery. Usuwane będzie także oznakowanie grubowarstwowe kolidujące z elementami TOR.

Pierwsza obwodnica z PB100 w realizacji

Obwodnica Sanoka DK28, długość 3 km, wykonawca: Budimex, wartość: 152,3 mln zł

15 maja br. podpisana została umowa na realizację II etapu obwodnicy Sanoka, która powstanie w ciągu drogi krajowej nr 28. To pierwsze zadanie z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) na Podkarpaciu, które weszło w etap realizacji. Inwestycja realizowana jest w systemie Projektuj i buduj. Aktualnie wykonawca rozpoczyna etap projektowania.

30 stycznia 2020 r. oddany do ruchu został I etap obwodnicy, co pozwoliło na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Inwestycja połączy odcinek drogi zrealizowany w ramach I etapu z DK28 w Bykowcach na drugim brzegu Sanu. Obwodnica Sanoka to jeden z elementów modernizacji DK73, DK28 i DK84, od Pilzna, przez Brzostek i Kołaczyce, Jasło, Miejsce Piastowe, Sanok, aż do Krościenka.  

(Fot. GDDKiA)

II etap obwodnicy będzie miał długość ok. 3 km. Na początkowym odcinku wykorzysta przebieg istniejącej DK84, a następnie zostanie skierowana na północ na drugą stronę Sanu. Na wspólnym przebiegu z DK84 droga wyposażona zostanie w pas wielofunkcyjny. W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. dwa skrzyżowania typu rondo w miejscach krzyżowania się obwodnicy z istniejącymi drogami krajowymi (DK84 i DK28). Wykonane zostaną też chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz jezdnie dodatkowe do obsługi przyległych nieruchomości.

Ponadto wybudowane zostaną obiekty inżynierskie: cztery mosty (wszystkie pełniące dodatkowo funkcję ekologiczną), trzy przepusty (w tym jeden pełniący dodatkowo funkcję ekologiczną) i mur oporowy. Największym wyzwaniem będzie budowa mostu nad linią kolejową i rzeką San o długości całkowitej ponad 300 m i przęśle nurtowym o długości 150 m. Dodatkowo droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Udostępnij

FacebookTwitter

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin