REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

sob. 20 lipca 2024

Nowe drogi na Podkarpaciu. Zobacz, gdzie powstaną

Nz. budowa odcinka S19 Babica – Jawornik (Fot. GDDKiA)

Realizację inwestycji drogowych poprzedza złożony i długotrwały proces prac przygotowawczych. Dlatego też budując nowe odcinki dróg, równolegle przygotowywane są kolejne, by płynnie przechodzić do ich realizacji. W woj. podkarpackim aktualnie przygotowywane są m.in. nowe obwodnice miast oraz droga ekspresową S74.

Na terenie naszego województwa kierowcy korzystają już z całej autostrady A4 oraz ok. 82 km drogi ekspresowej S19. Kolejne 73 km tej trasy jest w realizacji, a dwa ostatnie odcinki są przed podpisaniem umów z wykonawcami. Opracowujemy również dokumentację przygotowawczą dla ok. 71 km S74 Opatów – Nisko. 

S19 Jawornik – Lutcza (po wyborze najkorzystniejszej oferty) 

Odcinek szlaku Via Carpatia o długości ok. 5,2 km poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3 km. 

Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. W ciągu trasy głównej wybudowane zostaną też obiekty inżynierskie, w tym wspomniana wcześniej estakada i tunel, a także most pełniący funkcję przejścia dla małych zwierząt. 

W ramach zadania powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik w kierunku Barwinka. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane zostaną drogi kolidujące z inwestycją, a także infrastruktura techniczna. 

S19 Lutcza – Domaradz (umowa podpisana) 

GDDKiA poinformowała o podpisaniu umowy na projekt i budowę ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lutczą a Domaradzem. To przedostatni odcinek szlaku Via Carpatia w województwie podkarpackim, który wchodzi w fazę realizacji. Jego częścią jest blisko kilometrowy tunel. Wykonawcą prac będzie firma Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret a wartość umowy to 1 416 239 220 zł.

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 6,4 km. Wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz, zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy. 

Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt oraz szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. 

Fot. GDDKiA

S74 Opatów – Nisko (etap uzyskiwania decyzji środowiskowej)

Na etapie przygotowania jest droga ekspresowa S74 na odcinku Opatów - Nisko o długości ok. 71 km. Opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego (SK). W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę trzech wariantów przebiegu S74 zarekomendowanych na etapie SK, a także opracował swój wariant autorski przebiegu drogi.  

Ponadto zorganizowane zostały spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Odbyły się w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego. W ramach dokumentacji STEŚ została wykonana wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego. Umożliwi ona uszeregowanie wariantów przebiegu trasy tak, aby ostatecznie możliwe było wskazanie optymalnego. Warianty analizowane są pod względem środowiskowym, ekonomicznym, technicznym i społecznym. 

W maju 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). W protokole KOPI wariantem rekomendowanym do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wariant W5 (społeczny) z korektą przebiegu na terenie gminy Pysznica od węzła Pysznica do węzła Kłyżów. 

Następnym krokiem było złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla wskazanego w protokole z posiedzenia KOPI wariantu, co nastąpiło w październiku 2022 r. Ostateczne ustalenie przebiegu drogi zatwierdzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie po konsultacji z RDOŚ w Kielcach. Natomiast dokładne granice pasa drogowego, potrzebnego do realizacji S74, zatwierdzą Wojewoda Podkarpacki i Wojewoda Świętokrzyski, wydając decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Obwodnice w przygotowaniu

W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic powstanie osiem nowych inwestycji. Pierwsze zadanie, obwodnica Sanoka, jest już na etapie realizacji. Kolejne, obwodnica Pilzna, jest na etapie przetargu, natomiast pozostałe są przed ogłoszeniem przetargu lub  na etapie przygotowania dokumentacji projektowych. 

W ramach inwestycji wybudowane zostaną nowe drogi klasy GP, skrzyżowania jednopoziomowe (ronda), odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów. Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę oświetlenia drogowego oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Cztery obwodnice: Nowej Dęby, Kolbuszowej, Miejsca Piastowego i Przemyśla, są na etapie prac projektowych i opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Opracowano już I etap tej dokumentacji i przeprowadzono posiedzenia Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), które wskazały warianty do dalszych prac. Kolejnym etapem jest organizacja posiedzeń Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które dla obwodnic: Przemyśla i Nowej Dęby już się odbyły. KOPI dla obwodnicy Kolbuszowej zaplanowano na II kwartał br., zaś dla obw. Miejsca Piastowego na II kwartał br. KOPI wskaże warianty do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Ostateczną decyzję w zakresie wyboru wariantów realizacyjnych podejmie RDOŚ w Rzeszowie.  

Dla obwodnicy Nowej Dęby w ciągu DK9 prace projektowe prowadzi Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem. Wartość umowy to 2 422 183,65 zł. Wykonawcą dokumentacji dla obwodnicy Kolbuszowej, również w ciągu DK9, jest Promost Consulting. Koszt prac to 2 898 029,32 zł. Dokumentację dla obwodnic: Miejsca Piastowego i Przemyśla (obie w ciągu w ciągu DK28) wykonuje konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy). Wartość umów to odpowiednio: 10 688 700 zł i 12 656 700 zł.  

W ciągu DK73 projektowane są trzy obwodnice: Pilzna, Jasła oraz Brzostku i Kołaczyc. Inwestycje posiadają decyzję środowiskową wydaną w 2022 r. Prace projektowe nad opracowaniem Koncepcji programowej (KP) zakończyły się. Odbyły się już posiedzenia ZOPI i KOPI, na których rozpatrzono opracowane dokumentacje.  

10 maja br. ogłoszony został przetarg na realizację obwodnicy Pilzna.

Postępowania przetargowe na realizację pozostałych dwóch obwodnic zostaną wszczęte niezwłocznie po podpisaniu aneksów do Programów Inwestycji, co planujemy w bieżącym roku. 

Fot. GDDKiA

Rozbudowa DK73 Pilzno – Brzostek

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno – Brzostek o długości ok. 9,3 km. Odcinek pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna, a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Prace projektowe prowadzone są w oparciu o umowę z 17 lutego 2023 r. na opracowanie Koncepcji Programowej. Wartość umowy to 5 584 200,00 zł, wykonawcą jest firma Transprojekt Gdański.  

30 czerwca 2022 r. wydana została DŚU, która 18 sierpnia 2022 r. stała się ostateczna. Dla rozbudowy DK73 na odcinku Pilzno – Brzostek zakończyły się prace projektowe nad opracowaniem Koncepcji Programowej. W ramach zadania opracowana została mapa do celów projektowych, zaktualizowana została analiza i prognoza ruchu, analiza zagrożenia powodziowego oraz wykonane zostały badania geofizyczne. 4 września 2023 r. uzyskano decyzję zatwierdzającą Projekt Robót Geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, co pozwoliło na wykonanie pełnego rozpoznania geologicznego w terenie oraz badań laboratoryjnych. 

Po opracowaniu Koncepcji Programowej, kolejnym etapem będzie posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), na którym zostanie rozpatrzona przedmiotowa dokumentacja, a następnie posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które ostatecznie zatwierdzi zakres prac. Zatwierdzona przez KOPI dokumentacja posłuży do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj.  

Źródło: GDDKiA

Udostępnij

FacebookTwitter

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin