REKLAMA

Super Nowości - Wolne Media! Wiadomości z całego Podkarpacia. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg, Mielec, Stalowa Wola, Nisko, Dębica, Jarosław, Sanok, Bieszczady.

śr. 29 maja 2024

Trwa budowa kolejnych odcinków drogi Via Carpatia na Podkarpaciu. Sprawdź stan zaawansowania robót

Trasa S19 widziana z lotu ptaka
S19 jest częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia. (Fot. GDDKiA)

Przed nami kolejny pracowity i intensywny sezon budowlany. W województwie podkarpackim roboty budowlane prowadzone są m.in. na czterech odcinkach drogi ekspresowej S19, o łącznej długości ponad 42 km. Na tych kontraktach przerwa zimowa trwała cztery miesiące i zakończyła się 31 marca. Wykonawcy nie zawiesili jednak całkowicie prac i realizowali je na tyle, na ile pozwalała na to pogoda i technologia.

Wykonawcy mają w umowach zapisany czas na tzw. przerwę zimową. Standardowo trwa ona do 15 marca. Natomiast na inwestycjach realizowanych w terenie górskim, w tym na budowanych w naszym województwie odcinkach S19, przerwa zimowa trwała 4 miesiące, od 1 grudnia do 31 marca. Wynika to ze specyfiki terenów górskich oraz panującego tutaj ostrzejszego klimatu. Ta przerwa zimowa to jednak prawo, ale nie obowiązek wykonawców. Wszyscy, w miarę możliwości, wykorzystywali sprzyjające warunki pogodowe i prowadzili roboty w zakresie, w jakim pozwalała na to technologia.

S19 Rzeszów Południe – Babica

W okresie zimowym prowadzono prace w ograniczonym zakresie, głównie roboty ziemne, wykopy i nasypy. Rozpoczęto też wykonywanie drenażu w pasie rozdziału, zakończono wykonywanie przeciążeń przed estakadą ES1 w Racławówce a także przeciążenia na węźle Babica. W zakresie branży drogowej wykonawca ułożył również warstwy konstrukcyjne na rondzie i jezdni dodatkowej.  Na  estakadzie ES5 w Mogielnicy zakończono prace przy ustroju nośnym jezdni prawej oraz wykonano pierwszą część betonowania jezdni lewej. Na estakadzie ES9 w Lutoryżu zakończono roboty fundamentowe oraz rozpoczęto wykonywanie ław fundamentowych podpór. Na estakadzie ES7 w Lutoryżu zakończono wykonywanie ustrojów nośnych i systematycznie nasuwano kolejne segmenty, zaś na estakadzie ES1 prowadzono prace związane z wykonywaniem kap chodnikowych. Okres zimowy upłynął na konserwacji oraz przygotowaniu systemów maszyny TBM do przedłużonego postoju. W zakładzie prefabrykacji kontynuowano produkcję prefabrykowanych segmentów obudowy tunelu tzw. ringów.

Najbliższe miesiące to kontynuacja robót ziemnych dla całości zadania (nasypy i wykopy) oraz wykonywanie warstw konstrukcyjnych na trasie głównej od estakady ES1 do ES5, na jezdniach dodatkowych i na węźle Babica. Końcem roku planowane jest także udostępnienie do ruchu wiaduktu nad koleją na DK19 w Babicy. W tym roku zostanie zakończona większość prac zasadniczych na obiektach mostowych, przepustach oraz murze oporowym M1. Planujemy, że do ruchu oddane zostaną obiekty: WD3 w Mogielnicy i WD8 w Lutoryżu. Na estakadzie ES5 zakończone zostaną prace związane z wykonaniem ustrojów nośnych i rozpoczną się prace wykończeniowe. Na estakadzie ES9 kontynuowane będą roboty związane z wykonaniem podpór oraz rozpocznie się wykonywanie ustrojów nośnych. Na estakadach ES1, ES7, ES10 i ES11 w Babicy oraz na przejeździe gospodarczym PG12  prowadzone będą prace związane z wykonaniem wyposażenia. W tym roku (najpóźniej w czerwcu) rozpocznie się również drążenie tunelu maszyną TBM.

Zaawansowanie robót drogowych to 40%, a mostowych 66%.

S19 Babica – Jawornik

Zima na budowie odcinka Babica – Jawornik w przeważającej ilości upłynęła pod znakiem przygotowania terenu inwestycji do wykonywania robót zasadniczych. Oprócz budowy dojazdów i dróg technologicznych, wykonawca, na ile pozwalała pogoda w trudnych warunkach terenowych, zakończył prace związane z wycinką drzew oraz rozbiórką budynków. Na części obiektów inżynierskich wystartowały roboty palowe związane z posadowieniem fundamentów tak, aby na wiosnę z pełną mocą ruszyć z robotami żelbetowymi podpór. Na niektórych obiektach zabetonowano pierwsze fundamenty. Sumarycznie roboty mostowe zamykają się na poziomie zaawansowania ok. 4%. Branża drogowa to pierwsze wykopy i początki nasypów. Zaawansowanie robót to ok. 3%.

Prace prowadzone będą we wszystkich branżach. Wykonawca planuje roboty w zakresie budowy podpór estakad. Kontynuowanie prac związanych z wykopami zaowocuje wznoszeniem kolejnych warstw nasypów umożliwiając jednocześnie otwieranie frontów dla budowy poszczególnych wiaduktów.

S19 Krosno – Miejsce Piastowe

W okresie zimowym roboty drogowe prowadzone były w ograniczonym zakresie. Wykonywano nasypy, wykopy oraz odhumusowanie terenu. Wykonawca zamontował repery do monitorowania osiadań nasypów oraz rozpoczął wykonywanie nasypu konsolidacyjnego. Większa mobilizacja była w branży mostowej, na co pozwala technologia. Trwały prace żelbetowe w zakresie podpór oraz ustrojów nośnych (wykonano betonowania ustrojów nośnych obiektów). Zamontowano też przepusty z rur stalowych oraz przepusty skrzynkowe z prefabrykatów żelbetowych. Prowadzone były również roboty w branży energetycznej i teletechnicznej. Przebudowywano kolizje sieci gazowych i wodociągowych oraz budowano i przebudowywano kanalizację sanitarną. Wykonywano prace w zakresie kanalizacji deszczowej oraz przebudowy rowów melioracyjnych i cieków, a także przebudowy drenażu niezinwentaryzowanego (budowa nowych odcinków zbieraczy, przebudowa sączków).

Najbliższe miesiące to przede wszystkim kontynuacja robót ziemnych. Planowane jest wprowadzenie bypass-ów w celu umożliwienia przebudowy DK19 (węzeł Krosno) oraz DK28 (węzeł Miejsce Piastowe). W zakresie robót drogowych, położony będzie nacisk na wykonywanie warstw takich jak: warstwy mrozoochronne, podbudowa pomocnicza oraz zasadnicza. Wykonawca planuje rozpocząć również produkcję oraz układanie mieszanki mineralno – asfaltowej (MMA). W zakresie branży mostowej kontynuowane będą prace żelbetowe w zakresie obiektów mostowych oraz przepustów. Wykonawca planuje rozpocząć prace związane z wykonywaniem murów z gruntów zbrojonych wraz z zasypkami inżynierskimi obiektów mostowych oraz realizację prac w zakresie kap chodnikowych itp. Na koniec roku wykonawca planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie m.in. wiaduktu drogowego WD-1/15, wiaduktu drogowego WD-1/16 i wiaduktu drogowego WD-1/18. W najbliższych miesiącach wykonawca planuje zakończyć prace związane z przebudową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Szczególny nacisk położony zostanie na zakończenie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej co udostępni fronty robót pod wykonywanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi.

W sezonie wiosennym wykonawca rozpocznie również prace związane z budową obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie Obwodu Utrzymania Drogi przy węźle Miejsce Piastowe.

W najbliższych miesiącach będą kontynuowane też prace rozpoczęte w przerwie zimowej w zakresie przebudowy rowów melioracyjnych, cieków (przełożenie w nowe koryto rz. Przecznica oraz Iwoniczanka) oraz drenażu niezinwentaryzowanego. Rozpoczną się również prace w zakresie zbiorników retencyjnych.

S19 Miejsce Piastowe – Dukla

W okresie zimowym, korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych, a także z zachowaniem reżimów technologicznych, wykonawca kontynuował prace związane przede wszystkim z budową obiektów mostowych. Przebudowywane były sieci kolidujące z trasą główną S19, prowadzono odhumusowanie terenu, wykonywanie wykopów i nasypów na trasie głównej i jezdniach dodatkowych. Przystąpiono także do prac związanych z ulepszeniem podłoża gruntowego i wbudowywaniem warstwy mrozoochronnej na jezdniach dodatkowych. Ponadto wprowadzono  tymczasowe organizacje ruchu na DK19 w miejscowości Rogi w związku z budową obiektu WS-2/1 i przebudową drogi DK19 oraz na drodze powiatowej DP1956R w miejscowości Zboiska w związku z budową obiektu WS-2/5 i estakady ES-2/3.

W najbliższych miesiącach ukończone zostaną prace związane z wycinką drzew i krzewów, rozbiórką obiektów kubaturowych, przebudową kolizji oraz odhumusowaniem. Kontynuowane będą prace przy wykonywaniu wykopów, nasypów oraz ulepszaniu podłoża gruntowego i wbudowywaniem warstwy mrozoochronnej. Duży nacisk zostanie położony na prace przy wykonywaniu dróg dojazdowych celem zapewnienia sprawnej komunikacji wzdłuż całej trasy S19. Wykonawca przystąpi także do przebudów dróg poprzecznych, budowy węzła Dukla, Miejsca Obsługi Podróżnych Równe oraz rozpocznie pierwsze prace związane z wykonywaniem podbudów z kruszywa i układaniem warstw bitumicznych. W branży mostowej planowana jest m.in. kontynuacja wykonywania zasypek inżynierskich dla obiektów z już wykonanymi ustrojami nośnymi oraz ścianami bocznymi. Na pozostałych obiektach kontynuowane będą prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem. Do końca tego roku przewiduje się wykonanie fundamentów, podpór i ok. 70% ustrojów nośnych wszystkich obiektów mostowych.

Aktualnie zaawansowanie robót budowlanych to 21%.

Cała droga S19 z Rzeszowa do granicy ze Słowacją maj być gotowa w 2026 roku. Czy tak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże.

Udostępnij

Super Nowości - Wolne Media!

Popularny dziennik w regionie. Znajdziesz tu najciekawsze, zawsze aktualne informacje z województwa podkarpackiego.

Reklama

@2024 – supernowosci24.pl Oficyna Wydawnicza „Press Media” ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Super Nowości Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Polityka prywatności Regulamin